Frissítve:

Adatvédelmi szabályzat

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt az Inform Média Lapkiadó Kft. általi adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókról.

Inform Média Lapkiadó Kft.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

– hatályos 2018. május 25-től –

1.Bevezetés

Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. Az adatvédelmi tájékoztató módosítását honlapjainkon közzétesszük, illetve egyéb módon is értesítjük Önt, attól függően, hogy mely forrásból áll rendelkezésünkre az Ön adata. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi tájékoztató félkövérrel kiemelt rendelkezéseit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.

Amennyiben az adatkezelés honlapjaink valamelyikén valósul meg, úgy a Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon. Ha az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot.

Honlapjaink: www.boon.hu, www.haon.hu, www.szon.hu, www.mon.hu, www.erdon.hu, elofizetes.kelet.hu, elofizetes.naplo.hu, elofizetes.eszak.hu, www.naplo,hu, www.eszak.hu, www.kelet.hu, www.informmedia.hu, www.gyaszhir.hu, www.topaukcio.hu, www.hirdessemeg.hu, boon-programok.hu, haon-programok.hu, szon-programok.hu, mon-allas.hu, web-360.hu www.hirek360.hu (továbbiakban: „Honlap”)

Nyomtatott termékeink: Hajdú-bihari Napló, Észak-Magyarország, Kelet-Magyarország

Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.

Az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi jogszabályok alkalmazandóak:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet; ismertebb nevén GDPR)

A rendelet szövegét itt olvashatja: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

Az Infotv. szövegét itt olvashatja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

2.Az adatkezelő személye

Név: Inform Média Lapkiadó Kft. (továbbiakban: IM)
E-mail: adatvedelem@inform.hu
Telefon: +36-52/999-090
Székhely: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11
Cégjegyzékszám: 09-09-029205
Adószám: 25953280-2-09

3.Alapvető információk

3.1. Az IM általi adatkezelés elsődleges jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az Érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás tényének igazolására vonatkozó adatokat az IM mindaddig megőrzi, amíg azt a hozzájárulás bizonyíthatósága vagy az IM más jogos érdeke szükségessé teszi.

3.2. Az Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. Az IM a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. Az IM nem felelős az Érintett által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért. Az IM nem vállal felelősséget azért sem, ha az Érintett cselekvőképessége vonatkozásában az IM-et megtévesztik.

3.3. A hozzájárulás megadása

 1. Honlap esetén a Honlap használatával, a Honlapon történő regisztrációval vagy a személyes adatok egyéb módon történő megadásával,
 2. minden más esetben az Érintett általi egyéb igazolható módon (papíralapon – pl. nyereményszelvényen – írásban, elektronikus levélben, faxon, kép- és/vagy hangfelvétellel stb.)

történik.

3.4. Cselekvőképtelen, 14 év alatti kiskorú Érintett esetén csak az Érintett törvényes képviselője adhat meg személyes adatokat az Érintett nevében. Cselekvőképtelen Felhasználó személyes adatainak megadásához a törvényes képviselő nyilatkozatára van szükség. Az aláírt nyilatkozatot személyes átadással, illetve postai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni az IM részére, illetve a nyilatkozat más igazolható módon is megtehető (pl. kép- és/vagy hangfelvétel).

3.5. Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak kezeléséhez a kiskorú törvényes képviselőjének – a 3.6. pontban meghatározott módon megtett – hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.

3.6. A 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy személyes adatai más módon történő megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az ilyen Érintett az adatfelvétel módjától függően megadhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását.

3.7. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

3.8. Az IM a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

3.9. Az IM nem végez profilalkotást.

4.AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

  1. NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉKEKRE IRÁNYULÓ ELŐFIZETÉSEK
   Érintettek Az IM sajtótermékeire előfizető személyek
   Adatkezelés célja Az IM által az Érintett részére értékesített sajtótermék vonatkozásában az előfizetői szerződés megkötése, a szerződés teljesítésével kapcsolatos részfeladatok teljesítése (pl. megrendelt kiadvány kézbesítése, számlázás stb.)

   Jogszabály szerinti számlázási és bizonylat megőrzési kötelezettségek teljesítése

   Kezelt adatok köre Név*, lakcím*, telefonszám*, megrendelt termék neve*, előfizetői díj, előfizetéssel és a megrendelt termék vagy ajándék kézbesítésével kapcsolatos technikai információk (pl. ügyfélszám megrendelt újság/termék neve, előfizetői díj összege, postaláda elérhetősége stb.)
   Adatkezelés jogalapja Szerződés teljesítése

   Jogi kötelezettség teljesítése a számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében

   Adatfeldolgozó Kézbesítők, előfizetés szervezők;

   Russmedia IT Gmbh (Ausztria, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach)- előfizetői nyilvántartó és számlázó program biztosítása

   Az adatkezelés időtartama Az előfizető és az előfizetés adatainak nyilvántartása: az előfizetés megszűnését követő 5 év.

   Előfizetői szerződés és számlák: az előfizetés megszűnését követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján, ugyanakkor ezen idő alatt az IM az adatokat – hozzájárulás hiányában – nem használja más célra.

   Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást adott, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat.

   Egyéb A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a szerződés megkötéséhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, az IM nem tud előfizetői szerződést kötni Önnel, illetve egyéb szolgáltatásokat sem tud nyújtani (pl. hűségkártya)
  2. ELŐFIZETŐI HŰSÉGKÁRTYA PROGRAM
   Érintettek Az IM sajtótermékeire előfizető személyek
   Adatkezelés célja Hűségkártyaprogrammal igénybe vehető kedvezmények biztosítása az előfizetők részére
   Kezelt adatok köre Név, ügyfélszám
   Adatkezelés jogalapja Hozzájárulás
   Adatfeldolgozó
   Az adatkezelés időtartama Az előfizetői szerződés, illetve a hűségkártya jogosultság időtartama
   Egyéb A hűségkártya tulajdonosának adatait az elfogadóhelyeknek nem adjuk át, a hűségkártya használatáról semmiféle nyilvántartásnem készül, ezzel kapcsolatos adatgyűjtést sem az IM, sem az elfogadóhelyek nem végeznek.
  3. DIGITÁLIS SAJTÓTERMÉKEKRE IRÁNYULÓ ELŐFIZETÉSEK
   Érintettek Az IM digitális sajtótermékeire előfizető személyek
   Adatkezelés célja Az IM által az Érintett részére értékesített online sajtótermék vonatkozásában a digitális előfizetői szerződés megkötése, a szerződés teljesítésével kapcsolatos részfeladatok (pl. megrendelt kiadvány kézbesítése, számlázás stb.), digitális újság online elérésének vagy letöltésének lehetővé tétele

   Jogszabály szerinti számlázási és megőrzési kötelezettségek teljesítése

   Kezelt adatok köre Név*, e-mail cím*, telefonszám, lakcím*, születési dátum, választott termék, előfizetői csomag adatai

   Bankkártyás fizetéshez kapcsolódóan: bankkártya adatok

   Adatkezelés jogalapja Szerződés teljesítése

   Jogi kötelezettség teljesítése a számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében

   Adatfeldolgozó Russmedia IT GmbH (Ausztria, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach) – tárhelyszolgáltatás, informatikai jellegű szolgáltatások, előfizetői nyilvántartó és számlázó program biztosítása

   PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (Boulevard Royal L-2449, Luxembourg) – Braintree online bankkártyás fizetési lehetőség biztosítása

   Az adatkezelés időtartama Az előfizető és az előfizetés adatainak nyilvántartása: az előfizetés megszűnését követő 5 év.

   Számlák: az előfizetés megszűnését követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján, ugyanakkor ezen idő alatt az IM az adatokat – hozzájárulás hiányában – nem használja más célra.

   Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást adott, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat

   Egyéb A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a szerződés megkötéséhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, az IM nem tud előfizetői szerződést kötni Önnel.
  4. PRÓBAOLVASÁS
   Érintettek A próbaolvasás lehetőségét önkéntesen igénybe vevő személyek
   Adatkezelés célja Próbaolvasás lehetőségének biztosítása a meghatározott időtartam alatt
   Kezelt adatok köre Név*, cím, telefonszám, e-mail cím*
   Adatkezelés jogalapja Hozzájárulás
   Adatfeldolgozó
   Az adatkezelés időtartama A próbaolvasás lejártáig, amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást adott, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat
   Egyéb A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a szolgáltatás igénybevételéhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, az IM nem tudja a próbaolvasás lehetőségét biztosítani.
  5. HIRDETÉSFELADÁS NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉKEKBEN
   Érintettek Az IM sajtótermékeiben hirdetést megjelentető személyek
   Adatkezelés célja A hirdető magánszemély által kért hirdetés megjelentetése a kiválasztott sajtótermékekben.
   Kezelt adatok köre Név*, lakcím*, telefonszám, e-mail cím, a hirdetés tartalma (amennyiben abban a hirdető bérmely személyes adata szerepel)
   Adatkezelés jogalapja Szerződés teljesítése

   Jogi kötelezettség teljesítése a hirdető adatainak megőrzése és a számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében

   Adatfeldolgozó Külső hirdetésfelvevő helyek üzemeltetői (médiahirdetési felület értékesítők)

   Russmedia IT GmbH (Ausztria, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach) –hirdetés nyilvántartó és számlázó program biztosítása

   DiMa.hu Kft. – (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó) tárhelyszolgáltatás

   Az adatkezelés időtartama A hirdető és a hirdetés adatainak nyilvántartása: 5 év.

   Hirdetési szerződés és számlák: 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján, ugyanakkor ezen idő alatt az IM az adatokat – hozzájárulás hiányában – nem használja más célra.

   Egyéb A *-gal megjelölt adatok megadása jogszabályon alapul (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdése), valamint szükségesek a hirdetési szerződés megkötéséhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, az IM nem tudja megjelentetni a hirdetést.

   A hirdetések megrendelhetőek az IM ügyfélszolgálatain, illetve az IM-mel szerződött hirdetésfelvevő partnereknél, akik az Érintett személyes adatait az IM részére továbbítják.

  6. HIRDETÉSFELADÁS ONLINE TERMÉKEKBEN
   Érintettek Az IM Honlapjain hirdetést megjelentető személyek
   Adatkezelés célja A hirdető magánszemély által kért hirdetés megjelentetése a kiválasztott honlapokon.
   Kezelt adatok köre Név**, lakcím**, telefonszám, e-mail cím*, a hirdetés tartalma (amennyiben abban a hirdető bérmely személyes adata szerepel)
   Adatkezelés jogalapja Szerződés teljesítése

   Jogi kötelezettség teljesítése a hirdető adatainak megőrzése, valamint a számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében

   Adatfeldolgozó Russmedia IT GmbH (Ausztria, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach) – tárhelyszolgáltatás, informatikai jellegű szolgáltatások, hirdetés nyilvántartó és számlázó program biztosítása

   DiMa.hu Kft. – (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó) tárhelyszolgáltatás

   Az adatkezelés időtartama A hirdető és a hirdetés adatainak nyilvántartása: 5 év.

   Hirdetési szerződés és számlák: a hirdetési szerződés megszűnését követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján, ugyanakkor ezen idő alatt az IM az adatokat – hozzájárulás hiányában – nem használja más célra.

   Egyéb A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a hirdetési szerződés megkötéséhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, az IM nem tudja megjelentetni a hirdetést.

   A **-gal megjelölt adatok megadása jogszabályon alapul (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdése)

   A hirdetések feladhatóak az IM ügyfélszolgálatain, illetve az IM-mel szerződött hirdetésfelvevő partnereknél, akik az Érintett személyes adatait az IM részére továbbítják. A hirdetések feladhatóak a megfelelő Honlapokon keresztül is.

  7. HONLAPOK MŰKÖDTETÉSE ÉS HASZNÁLATA, REGISZTRÁCIÓ
   Érintettek Az IM Honlapjait látogató, illetve ott regisztráló személyek
   Adatkezelés célja A Honlapokon elérhető szolgáltatások működtetése, regisztráció létrehozása, felhasználó azonosítása
   Kezelt adatok köre Név*, e-mail cím*, jelszó*
   Adatkezelés jogalapja Hozzájárulás
   Adatfeldolgozó Russmedia IT GmbH (Ausztria, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach) – tárhelyszolgáltatás, informatikai jellegű szolgáltatások

   Russmedia Tech S.r.l. (Románia, Bd.Dacia nr. 34, bl. U55, Oradea) – weblap fejlesztés

   Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14) – tárhelyszolgáltatás

   DiMa.hu Kft. – (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó) tárhelyszolgáltatás

   Az adatkezelés időtartama A regisztráció törléséig, illetve hozzájárulás visszavonásáig. Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást adott, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat
   Egyéb A *-gal megjelölt adatok megadása szükségesek a regisztrációhoz. Amennyiben nem adja meg az adatokat, nem tud regisztrálni.

   A Honlapon való böngészés közben gyűjtött adatokkal összefüggésben ld. a süti tájékoztatónkat

  8. HÍRLEVÉLKÜLDÉS (NAPI HÍREK ÖSSZEFOGLALÓJA – BOON, HAON, SZON portálok hírei)
   Érintettek A www.boon.hu, www.haon.h, www.szon.hu portálok hírleveleire feliratkozó személyek
   Adatkezelés célja A Honlapon megjelenő napi híreket összefoglaló és azok linkjeit tartalmazó tájékoztató e-mail küldése
   Kezelt adatok köre Név*, e-mail cím*, település, születési dátum
   Adatkezelés jogalapja Hozzájárulás
   Adatfeldolgozó The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – Mailchimp e-mail küldő alkalmazás igénybevétele

   Facebook Contest – online űrlapkészítő és adatgyűjtő alkalmazás

   Az adatkezelés időtartama hozzájárulás visszavonásáig
   Egyéb A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a szolgáltatás igénybevételéhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, az IM nem tud hírleveleket küldeni.
  9. NYEREMÉNYJÁTÉKOK, SZAVAZÁSOK
   Érintettek Különböző nyereményjátékokban, versenyekben (pl. receptbeküldő verseny), illetve szavazásokban résztvevő személyek
   Adatkezelés célja Nyereményjáték, versenyek, illetve szavazások és más akciók szervezése és lebonyolítása, nyereményjáték átadása, adott esetben közvetlen üzletszerzési célú adatgyűjtés (ha ez az adott nyereményjáték kapcsán ez a cél kifejezetten feltüntetésre kerül)
   Kezelt adatok köre Az adott nyereményjátéktól függően név, lakcím, e-mail cím, telefonszám
   Adatkezelés jogalapja hozzájárulás
   Adatfeldolgozó Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14) – tárhelyszolgáltatás az online nyereményjátékok tekintetében.

   Facebook Contest – online űrlapkészítő és adatgyűjtő alkalmazás

   Nyeremény átadása esetében a nyereményt kézbesítő alvállalkozó.

   Az adatkezelés időtartama Az esemény lebonyolítását követő 6 hónap, a nyertesek adatait az IM további 8 évig őrzi. Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást adott a nyereményjátékra való jelentkezéssel egyidejűleg, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat
   Egyéb Amennyiben az adott nyereményjáték által igényelt adatokat nem adja meg, addig sajnos nem vehet részt az adott nyereményjátékban.
  10. KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS, ELEKTRONIKUS DIREKT MARKETING
   Érintettek Azon személyek, akik különböző csatornákon keresztül (pl. előfizetési szerződés megkötésekor, próbaolvasás igénybevételekor, nyereményjátékban való részvételkor stb.) hozzájárulást adtak az adataiknak közvetlen üzletszerzési célú kezeléséhez és ilyen jellegű közvetlen megkeresésekhez

   Azon személyek, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt

   Adatkezelés célja Közvetlen üzletszerzési célú megkeresések lefolytatása: az IM termékeiről, szolgáltatásairól, akcióiról, nyereményjátékairól való tájékoztatás

   Azon személyek tekintetében, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt: az Érintett által igénybe vett termékhez vagy szolgáltatáshoz hasonló termékek és szolgáltatások reklámozása

   Kezelt adatok köre Név, e-mail cím, születési idő, település
   Adatkezelés jogalapja Hozzájárulás

   Jogos érdek azon személyek tekintetében, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt

   Adatfeldolgozó The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – Mailchimp e-mail küldő alkalmazás igénybevétele

   DiMa.hu Kft. – (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó) tárhelyszolgáltatás

   Az adatkezelés időtartama Hozzájárulás visszavonásáig

   Azon személyek tekintetében, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt: az Érintett általi tiltakozásig

   Egyéb Jogos érdek megnevezése: közvetlen üzletszerzés (a GDPR (47) preambulumbekezdése, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 1995. évi CXIX. törvény 3. §-a alapján)

   Az IM biztosítja a tiltakozás (leiratkozás) lehetőségét, így amennyiben az Érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket kapni az IM-től úgy adatait az IM törli és nem fogja ebből a célból felhasználni.

  11. KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS, TELEFONOS DIREKT MARKETING
   Érintettek Azon személyek, akik különböző csatornákon keresztül (pl. előfizetési szerződés megkötésekor, próbaolvasás igénybevételekor, nyereményjátékban való részvételkor stb.) hozzájárulást adtak az adataiknak közvetlen üzletszerzési célú kezeléséhez és az ilyen jellegű közvetlen megkeresésekhez

   Nyilvános telefonkönyvben szereplő személyek, akik a közvetlen üzletszerzési célú megkereséseket nem tiltották le

   Azon személyek, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt

   Adatkezelés célja Kapcsolatfelvétel közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulás beszerzése céljából

   Közvetlen üzletszerzési célú megkeresések lefolytatása: az IM termékeiről, szolgáltatásairól, akcióiról, nyereményjátékairól való tájékoztatás

   Azon személyek tekintetében, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt: az Érintett által igénybe vett hasonló termékek és szolgáltatások reklámozása

   Kezelt adatok köre Név, telefonszám, születési idő, település
   Adatkezelés jogalapja Hozzájárulás

   Jogos érdek azon személyek tekintetében, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt, vagy akiknek az adata a nyilvános online telefonkönyvében szerepel és a közvetlen üzletszerzési célú megkeresések ellen szolgáltatójuknál nem tiltakoztak

   Adatfeldolgozó DiMa.hu Kft. – (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó) tárhelyszolgáltatás
   Az adatkezelés időtartama Hozzájárulás visszavonásáig

   Azon személyek tekintetében, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt, illetve akik a nyilvános online telefonkönyvben szerepelnek: az Érintett általi tiltakozásig

   Egyéb Jogos érdek megnevezése: közvetlen üzletszerzés (a GDPR (47) preambulumbekezdése, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 162. § (2) bekezdése alapján)

   Az IM biztosítja a tiltakozás lehetőségét, így amennyiben az Érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket kapni az IM-től úgy adatait az IM törli és nem fogja ebből a célból felhasználni.

   A telefonhívás során készített hangfelvételekkel kapcsolatban ld. a lenti q) pontot.

  12. IM ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSAIVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
   Érintettek Az IM szolgáltatásait igénybe vevő személyek
   Adatkezelés célja Az IM által nyújtott szolgáltatásokkal, a szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás
   Kezelt adatok köre név, cím, telefonszám, e-mail cím (szükség szerint)
   Adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése
   Adatfeldolgozó The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – Mailchimp e-mail küldő alkalmazás igénybevétele
   Az adatkezelés időtartama A szolgáltatás igénybevételének idejéig

   Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást adott, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat

   Egyéb Ez az adatkezelés magában foglalja a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos elengedhetetlen információkat tartalmazó e-mailes, telefonos, vagy írásbeli tájékoztatás adását az IM által (ún. rendszerüzenetek és tájékoztatók), így ezen tájékoztatásokról nem lehet leiratkozni, illetve ezeket nem lehet visszautasítani.
  13. EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓ, PANASZKEZELÉS
   Érintettek Az IM-nél kapcsolatot felvevő, vagy panaszt tevő személy
   Adatkezelés célja Érintett általi kapcsolatfelvétel esetén a kapcsolatfelvétel céljától függő adatkezelési cél (pl. olvasói levelek, bejövő e-mailek megválaszolása, panasz érdemi elintézése és tájékoztatás a megtett lépésekről stb.)
   Kezelt adatok köre Név, e-mail cím, telefonszám, lakcím (attól függően, hogy az Érintett mely adatokat közli, vagy milyen csatornánk keresztül zajlik a kommunikáció)
   Adatkezelés jogalapja Jogos érdek
   Adatfeldolgozó DiMa.hu Kft. – (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó) tárhelyszolgáltatás
   Az adatkezelés időtartama A kommunikáció, illetve panasz jellegétől függően, de minden esetben legalább a panasz elintézését követő 3 évig
   Egyéb Jogos érdek megnevezése: ügyfelekkel történő kommunikációban foglaltak utólagos bizonyíthatósága, panaszügyintézés, minőségbiztosítás.

   A telefonhívás során készített hangfelvételekkel kapcsolatban ld. a lenti q) pontot.

  14. AUKCIÓS SZOLGÁLTATÁS
   Érintettek A www.topaukcio.hu honlapon regisztráló felhasználók és termékeket, szolgáltatásokat felajánló személyek
   Adatkezelés célja Aukciós szolgáltatás igénybevételében lehetővé tétele: termékek, szolgálatások árverés útján történő értékesítésére irányuló szolgáltatások lebonyolítása.
   Kezelt adatok köre Név, cím, telefonszám, e-mail cím
   Adatkezelés jogalapja Hozzájárulás
   Adatfeldolgozó fps-virgo Kft. (3526 Miskolc, Arany János tér 1.) – weblap fejlesztés
   Az adatkezelés időtartama Az adott aukció lebonyolítását követő 6 hónap. A nyertesek adatait az IM 8 évig őrzi. Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást adott, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat
   Címzettek A nyeremény befizetését igazoló tanúsítványt megkapja a nyeremény tárgyát képező terméket felajánló ügyfél is, a tanúsítvány tartalmazza a nyertes licitáló adatait.
   Egyéb A www.topaukcio.hu aukciós portálon évente 2 alkalommal megrendezett árverésen az IM hirdető partnerei által felajánlott termékekre és szolgáltatásokra licitálhatnak az érdeklődők. Licitálni csak regisztráció után lehet. A nyertes licitálónak fizetési kötelezettsége van, aki a licitnyereményről az aukció zárása után emailben kap tájékoztatást. A licitnyeremény befizetését követően a nyertes licitáló egy tanúsítványt kap, aminek a felmutatásával veheti át a nyereményét az azt felajánló ügyféltől.
  15. SZERKESZTŐI TARTALMAK
   Érintettek Az IM által kiadott sajtótermékben vagy általa üzemeltetett honlap tartalmaiban szereplő személyek.
   Adatkezelés célja Médiaszolgáltatás, nyilvánosság tájékoztatása (ide tartozik pl. az Érintett által rendelkezésre bocsátott fénykép nyomtatott sajtótermékben vagy Honlapon való közzététele, amennyiben ehhez az Érintett, vagy 16 év alatti Éritett esetén az Érintett törvényes képviselője hozzájárult)
   Kezelt adatok köre Szerkesztőségi tartalmak (pl. fényképfelvétel, nyilatkozat, interjú tartalma)
   Adatkezelés jogalapja Hozzájárulás

   Jogos érdek (pl. közszereplő vagy nyilvános rendezvényen való részvétel esetén)

   Adatfeldolgozó Fényképkészítéssel megbízott személyek és társaságok

   Megbízott újságírók

   DiMa.hu Kft. – (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó) tárhelyszolgáltatás

   Az adatkezelés időtartama A nyomtatott és digitális sajtótermékekben megjelent tartalmakat az IM archiválja és csak abban az eseten törli, ha az Érintett valamely jogának gyakorlása eredményeként ez szükségesnek mutatkozik
   Egyéb Jogos érdek megnevezése: sajtószabadság, véleménynyilvánítás szabadsága, nyilvánosság tájékoztatása
  16. KAMERÁS MEGFIGYELÉS
   Érintettek Az IM vagy a cégcsoport helyiségeibe belépő személyek
   Adatkezelés célja A munkavállalók és egyéb Érintettek életének, testi épségének védelme

   Az IM székhelyén, telephelyein és fióktelepein lezajló pénzforgalom, valamint az itt található, jelentős vagyoni értéket képviselő termékek, berendezések, műszaki cikkek és más értéktárgyak védelme, értékük, állaguk megóvása.

   Az e célok érdekében működtetett kamerarendszer olyan biztonságtechnikai megoldás, amely a balesetek, továbbá a károkozással járó, jogsértő cselekmények megelőzését, valamint az észlelt jogsértések felderítését és hatósági vagy bírósági eljárás keretében történő bizonyítását szolgálja.

   Kezelt adatok köre Képmás és arckép, megfigyelt magatartás
   Adatkezelés jogalapja Jogos érdek az IM munkavállalói tekintetében

   Hozzájárulás az IM helyiségeibe belépő és ott tartózkodó harmadik személy Érintettek tekintetében, amelyet az Érintett a helyiségbe való belépéssel és ott tartózkodással ad meg. A hozzájárulás tájékozottságát a helyiségekben található figyelemfelhívó jelzések biztosítják.

   Adatfeldolgozó
   Az adatkezelés időtartama Felhasználás hiányában a felvétel készítését követő 3 nap
   Címzettek Szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az eljárásokat lefolytató hatóságok, bíróságok
   Egyéb Jogos érdek megnevezése: személy és vagyonvédelem.

   Az IM az egyes kamerákat olyan helyen és látószögben helyezi el, amely összhangban áll a fent rögzített személy- és vagyonvédelmi céllal. A kamerák csak képfelvételeket rögzítenek, hangrögzítésre a kamerák alkalmatlanok.

   A kamerák pontos elhelyezkedése, funkciói, a rögzített események, és a kamerák látószöge az IM kameraszabályzatában kerültek rögzítésre, amely az IM helyiségeibe történő belépés esetén kérésre megtekinthető.

   Megtekintésre és visszanézésre jogosultak az IM megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársai.

  17. HANGFELVÉTELEK
   Érintettek Az IM-mel telefonon kapcsolatot felvevő személyek, vagy az IM munkatársa által felhívott személy, függetlenül attól, hogy az illető igénybe veszi-e az IM szolgáltatásait
   Adatkezelés célja Szerződéskötés és a telefonon megadott nyilatkozatok utólagos bizonyíthatósága

   Panasz elintézése

   Az IM ügyfélszolgálatának értékelése és fejlesztése

   Kezelt adatok köre Az érintett hangja, illetve a beszélgetés során elhangzott személyes adatok
   Adatkezelés jogalapja Szerződés teljesítése szerződéskötés esetén

   Telefonon elhangzó szerződéskötés hiányában az IM jogos érdeke

   Adatfeldolgozó Hanganyagok minőségbiztosítási célú utólagos ellenőrzésével megbízott harmadik személy adatfeldolgozók
   Az adatkezelés időtartama Amennyiben a hangfelvételen szerződés megkötése került rögzítésre, úgy a hangfelvétel tárolásának időtartama 8 év, egyéb esetekben legfeljebb 1 év.
   Egyéb Jogos érdek megnevezése: elszámoltathatóság teljesítése, minőségbiztosítás, minőség-ellenőrzés, panaszügyintézés
  18. IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS, JOGVITÁK, HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK
   Érintettek Azon személyek, akikkel szemben az IM igényt érvényesít (pl. az IM felszólító levelet küld ki vagy jogi eljárást indít előfizetői díj megfizetése iránt), vagy akik az IM-mel szemben igényt érvényesítenek

   Hatósági eljárással érintett ügy kapcsám kezelt személyes adatok Érintettjei

   Adatkezelés célja Az IM követeléseinek érvényesítése, behajtása, az IM-mel szembeni igényérvényesítés esetén az IM álláspontjának bizonyítása, hatósági megkeresések, felhívások teljesítése
   Kezelt adatok köre Név, lakcím, telefonszám, követeléssel kapcsolatos egyéb információk
   Adatkezelés jogalapja Jogos érdek

   Jogi kötelezettség teljesítése

   Adatfeldolgozó
   Az adatkezelés időtartama Az igényérvényesítés vagy eljárás jogerős lezárultát követő 8 év
   Címzett Szükség szerint jogi képviselő

   Hatóság

   Egyéb Jogos érdek megnevezése: követelésbehajtás, igényérvényesítés, jogvédelem
  19. „ROBINSON LISTA”
   Érintettek Azon személyek, akik tiltakoztak a közvetlen üzletszerzési célú megkeresés ellen
   Adatkezelés célja Jogellenes adatkezelési műveletek megelőzése
   Kezelt adatok köre E-mail cím, telefonszám (név nélkül)
   Adatkezelés jogalapja Jogos érdek
   Adatfeldolgozó
   Az adatkezelés időtartama Hozzájárulás megadásáig
   Egyéb Jogos érdek megnevezése: az IM azon érdeke, hogy megfeleljen a vonatkozó adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak, illetve az Érintettnek az önrendelkezéssel kapcsolatos kérelmének eleget tegyen
  20. ÜZLETI PARTNEREK KAPCSOLATTARTÓI
Érintettek Üzleti partnerek kapcsolattartói
Adatkezelés célja A szerződéses kapcsolatok során történő gördülékeny, akadálymentes kommunikáció biztosítása a kapcsolattartók révén, ehhez szükséges, hogy a kapcsolattartók adatait az IM ismerje
Kezelt adatok köre Név, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolódó cégnév és esetlegesen beosztás
Adatkezelés jogalapja Jogos érdek
Adatfeldolgozó
Az adatkezelés időtartama Az alapul szolgáló szerződés hatálya, illetve amennyiben a személyes adat a szerződésben vagy az azzal összefüggésben kiállított számlán szerepel, akkor a számviteli bizonylatokra vonatkozó szabályok értelmében ezen okiratokat az IM 8 évig tárolja
Egyéb Jogos érdek megnevezése: Harmadik személyekkel kötött szerződések teljesítése során szükséges kommunikáció biztosítása

5.Adatfeldolgozás

5.1. Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.Az adatfeldolgozás az adatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot nem jelent: az adatfeldolgozó az adatkezelő adatkezelési döntéseit hajtja végre.

5.2. Az IM az egyes adatkezelésekkel összefüggő részletes tájékoztatás kapcsán ismertette az adatfeldolgozók személyét és feladataikat. Tekintettel arra, hogy jelen tájékoztatás nem alkalmas valamennyi adatfeldolgozó megnevezésére, ezért összefoglaló ismertetjük az IM által igénybe vett adatfeldolgozók által nyújtott szolgáltatásokat:

   1. kézbesítés
   2. tárhelyüzemeltetés
   3. informatikai támogató jellegű szolgáltatás
   4. hírlevélküldő és tömeges e-mail küldő szolgáltatás
   5. ügyfélszolgálat hanganyagainak meghallgatása és értékelése
   6. vállalatirányító szoftver biztosítása és felügyelete
   7. hirdetések felvétele és továbbítása az IM felé (külső hirdetésfelvevő helyek)
   8. előfizetés szervezők
   9. előfizetői és hirdetés nyilvántartó, valamint számlázó szoftver biztosítása és felügyelete
   10. fényképkészítés, újságírás

5.3. Egyedi esetekben (nyereményjáték, akció stb.) az IM igénybe vehet más adatfeldolgozó(ka)t is, amely(ek) személyéről az adott részvételi feltételekben ad tájékoztatást.

5.4. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az IMrendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az IMrendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

6.Adattovábbítás

6.1. Az egyes adatkezelések ismertetésénél az IM felsorolta az adattovábbítások címzettjeit, illetve azok kategóriáit.

6.2. Az IM továbbá jogos érdeke alapján (pl. adminisztratív célokból egységes, cégcsoportszintű nyilvántartások létrehozása) továbbíthatja a személyes adatokat a cégcsoporthoz tartozó alábbi cégekhez:

Szuperinfó Média Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.; e-mail: adatvedelem@inform.hu, Adószám: 23404601-2-09; Cégjegyzékszám: 09-09-029205; nyilvántartó cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága)

Tájékoztatjuk, hogy az Inform Média cégcsoporton belül az adatkezelés céljait és eszközeit az IM határozza meg, ennek megfelelően az Inform Média cégcsoport a GDPR értelmében vállalkozáscsoportot alkot, amelyben az IM az ellenőrző vállalkozás, a cégcsoport többi tagja pedig az általa ellenőrzött vállalkozás.

6.3. Az Érintett személyes adatainak továbbítása lehetséges olyan harmadik felek részére, akik az IM-hez tartozó üzletrészt vagy az IM-hez tartozó Szolgáltatást – részben vagy egészben – megvásárolnak (adatkezelői jogutódlás). Ilyen esetben az IM által az Érintettre vonatkozóan tárolt személyes adatok is átadásra kerülhetnek, a tranzakció által indokolt mértékben. Az ilyen adattovábbításhoz az Érintett előzetes hozzájárulására nincs szükség, az IM azonban arról az Érintettet előzetesen tájékoztatja azzal, hogy ha az Érintett az adattovábbítás ellen tiltakozik, adatainak továbbítására nem kerül sor.

6.4. Az Érintett automatizált adatkezelés esetén a hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése alapján – az IM számára általa megadottan – kezelt adataira vonatkozóan kérheti, hogy az IM, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az IM-en kívüli adatkezelőnek továbbítsa; a címzett adatkezelőnek az adattovábbítás teljesítéséhez szükséges adatait az Érintett közli. Az IM az ilyen adattovábbítási kérés teljesíthetőségének akadályáról az Érintettet észszerű időn belül értesíti.

6.5. Az IM jogosult és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az IM nem tehető felelőssé.

7.Adattovábbítás harmadik országba

7.1. Harmadik országban (értsd. nem EGT tagállamban) székhellyel rendelkező adatkezelő részére az IM nem továbbít személyes adatot.

7.2. Adott esetben az IM harmadik országban székhellyel rendelkező adatfeldolgozót vehet igénybe. Az IM például bizonyos esetekben tömeges hírlevélküldés céljából igénybe veszi a MailChimp szolgáltatóját, a The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308). A Mailchimp 2016-ban elfogadott ún. Privacy Shield hatálya alatt működik, amely lehetővé teszi a jogszerű adattovábbítást az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok adatkezelői és adatfeldolgozói között.

8.Adatbiztonság

8.1. Az IM az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik.

8.2. Az IM az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

8.3. Az IM az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül az IM azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az IM-nek. Az IM ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti.

8.4. Az IMkötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. Az IMáltali jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor az IMnem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért.

8.5. Az IMvalamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

9. Érintett jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

9.1. Az Érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatóság joga.

9.2. Az IM indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az IM – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatás ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

9.3. A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az IM, figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.

9.4. Ha a kérelmet benyújtó Érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.

9.5. Az Érintett kérelmére az IM tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, az Érintett jogosult arra, hogy az IM által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

9.6. Kérelemre az IM az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

9.7. Az Érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.

9.8. Az Érintett kérheti, hogy az IM a személyes adatokat törölje, ha

   1. azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
   2. ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   3. annak a 9.13. pont szerinti feltételei fennállnak;
   4. az adatkezelés jogellenes;
   5. azokat az IM-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
   6. az Érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.

9.9. Az IM fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés

   1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,
   2. az azt előíró, az IM-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
   3. jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme

céljából szükséges.

9.10. Az Érintett kérésére az IM korlátozza az adatkezelést, ha

   1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
   2. bár az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,
   3. az IM-nek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az Érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
   4. az Érintett a 9.13. pont szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

9.11. Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról az IM az azt kérő Érintettet előzetesen tájékoztatja,

9.12. A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról az IM az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést az IM mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha az IM nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

9.13. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,

b) ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.

A 9.2-9.4. pontok a tiltakozás esetére is irányadók.

9.14. Az adathordozhatóság joga alapján az Érintett egyrészt kérheti, hogy az IM-től, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti a 6.4. pont szerinti adattovábbítást az IM-től.

9.15. Ha az IM az Érintett fentiek szerinti kérelmét nem teljesíti, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja annak okáról.

9.16. Amennyiben az Érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az IM felé a lent megadott elérhetőségek egyikén.

9.17. Az IM értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9.18. Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatásk&ououml;rébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek).

10. Az adatvédelmi tájékoztató változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha az Érintett regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.

11.Kapcsolat

11.1. Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy a 9. pontban rögzített jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a +36-52/999-090 telefonszámon vagy a következő elérhetőségeken:

Inform Média Lapkiadó Kft.
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.

e-mail: adatvedelem@inform.hu

12.Hatály

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25-étől alkalmazandó.

1/13
Login2


Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe TION.ro

Autentificati-va pe TION.ro:
Elfelejtetted a jelszavad?

Comentati pe TION.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Új felhasználó regisztrálása